Stanovy

Stanovy Občanského sdružení Antonín

I. Název sdružení

Občanské sdružení ANTONÍN

II. Sídlo

U Lučního mlýna 34, Opava 5 – Kateřinky, 747 05

III. Hlavní cíl činnosti

 1. Výchova a vzdělávání sluchově, tělesně a mentálně postižených a zdravých dětí, mládeže a dospělých
 2. Integrace sluchově, tělesně a mentálně postižených a zdravých dětí, mládeže a dospělých
 3. Spolupráce s odborníky a navazování kontaktů a spolupráce se zařízeními a sdruženími podobného typu

IV. Vedlejší cíl činnosti

 1. Vybudování a provoz rehabilitačně-rekreačního zařízení pro sluchově, tělesně a mentálně postižené a zdravé děti, mládež a dospělé
 2. Pořádání integračních táborů a aktivit

V. Orgány sdružení

 1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská konference.
 2. Schvalovat změny stanov, příp. rozhodnout o zániku sdružení přísluší členské konferenci.
 3. Výkonným orgánem sdružení je tříčlenný výbor, který mezi konferencemi řídí činnost sdružení. Způsob volby členů výboru stanoví členská konference schváleným volebním řádem. Výbor se schází podle potřeby.
 4. Statutárním orgánem oprávněným jednat jménem sdružení navenek je předseda.

VI. Členové sdružení

 1. Členy sdružení mohou být fyzické i právnické osoby. Přijetí za člena je podmíněno podáním přihlášky, zaplacením členského příspěvku a schválením členskou konferencí. Členství je schváleno, pokud se kladně vyjádří více než 50% přítomných oprávněných členů členské konference. Za právnické osoby se členské konference účastní členové jejich statutárních orgánů. Členství zaniká vystoupením – členství zaniká dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze sdružení, vyloučením – členství zaniká dnem rozhodnutí členské konference, úmrtím člena, resp. zánikem právnické osoby nebo zánikem sdružení. Člen sdružení má právo podílet se na činnosti sdružení a zúčastňovat se akcí pořádaných sdružením, volit a být volen do orgánů sdružení, obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi, být informovaný o rozhodnutích orgánů sdružení. Povinnosti člena jsou dodržovat stanovy sdružení, plnit usnesení orgánů sdružení, aktivně se podílet na činnosti sdružení a zaplatit členský příspěvek.

VII. Zásady hospodaření

 1. Základním finančním zdrojem sdružení jsou členské příspěvky, dary fyzických nebo právnických osob a dotace a granty.
 2. Dále výnosy z veřejných sbírek a dotace ze státního rozpočtu.
 3. Evidence finančních prostředků je vedena podle obecně platných směrnic.
 4. Sdružení má zřízen běžný účet u nejbližšího finančního ústavu.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.
V Opavě dne 30.6.2006